Avel & Hälsa

Avel & Hälsa

All hunduppfödning ska följa djurskyddslagen

Alla medlemmar i Svenska Kennelklubben ska följa föreningens grundregler och policys

Läs gärna SKK's sida för uppfödare

Avel i en numerärt liten ras


Uppfödarna av clumber spaniel har en viktig och stor utmaning.

Det gäller att hålla inavelsgraden så låg som möjligt, att hela tiden hitta nya individer till avel och samt gärna sälja valparna till valpköpare som vill hjälpa till att värna om rasen. 

För att hitta en passande hane att använda i avel krävs tid, kontakter med andra uppfödare i och utanför Sverige, ett intresse att hänga med i vad som händer i världen och en god ekonomi för att kunna resa och träffa hundar, att ta hem sperma eller att låna hem en utländsk hane. 

Vi vill påstå att våra uppfödare är de bästa. Din clumber är en ädel diamant. 

Information om Clumber Spaniels. 


Information om individer eller på hälsoläget på clumber spaniel hittar du på ett antal ställen på Internet. 


SKK's öppna databas för avel - Avelsdata

SKK's öppna databas för hundar - Hunddata

SSRK's öppna databas för clumber spaniels - Rasdata


Men det finns betydligt mer information än vad man kan hitta på de öppna databaser som erbjuds. För att få tillgång till de uppgifterna så ringer du oss eller direkt till uppfödaren. 


Hälsoprogram för Clumber Spaniel


Höfter

Vi önskar att alla individer röntgas avseende höftledsdysplasi (HD). Alla individer som går i avel måste röntgas innan parning. 


Armbågar - rekommendation av rasklubben

Vi önskar att alla individer röntgas avseende armbågar (ED). Alla individer som går i avel rekommenderas röntgas innan parning. 


OBS! Innan du bokar en tid hos veterinären för röntgenundersökning av din hunds höftleder eller armbågar, måste du beställa en avläsning av röngtenbilderna hos SKK. Det gör du här och du kan göra det 12 månader innan undersökningen.


Ögon - ej med i hälsoprogrammet för clumber

Clumber spanieln drabbas mycket sällan av ögonsjukdomar. Därför finns idag inget krav att ögonlysa en clumber innan avel. 

Däremot kan rasen få alltför mycket löst skinn runt ögonen och därmed drabbas av osund ögonkonstruktion.

Uppfödarna är uppmärksamma på detta. 

Våra Avelsrekommendationer


All uppfödning skall följa SKK:s och FCI:S grundregler.


Utöver detta har Clumber Spaniel Klubben definierat nedanstående avelsrekommendationer.

  1. Höfter och armbågar

Båda föräldradjuren skall ha officiellt fastställd ledstatus avseende höftleder och armbågar (arthros). Bara hundar utan anmärkning skall användas i avel, dvs.           


Höfter:         - UA/Utm enligt det gamla svenska avläsningssystemet

- A/B enligt FCI

- Score mindre än 10 enligt Storbritanniens avläsningssystem Good/Excellent enligt OFA

Armbågar:    - UA eller ”no signs of arthros”


  1. Inavelsgrad

Inavelsgraden skall inte överstiga 6 %.


Avsteg från huvudprincipen:

Pga. den begränsade avelsbasen är avsteg från avelsrekommendationen acceptabla enligt nedan:

1. Ett av föräldradjuren tillåts ha anmärkning på antingen höftleder eller armbågsleder, och då är den mildaste formen av anmärkning godtagbar, dvs.

Höfter:                    - 1 enligt det gamla svenska avläsningssystemet

- C enligt FCI

- Score mindre än 20 enligt Storbritanniens avläsningssystem
- Fair enligt OFA.

Armbågar:              - lbp eller ”mild signs of arthros”.


2. Det är acceptabelt att använda utomnordiska täckhundar med okänd status avseende armbågar.

Avelsbas/ Avelsbredd


I en numerärt liten ras, som clumbern är, får varje enskilt val av avelsdjur och varje enskild kull ett stort inflytande på
rasens helhet jämfört med en numerärt stor ras. Därför är det av största vikt att tänka på, att;

  • inte upprepa en kombination
  • inte para systrar och mödrar med samma hane
  • varken tikar eller hanar överanvänds, dvs för stort inflytande på aveln i sin generation (5 år)
  • inte en hane används till flera kullar under kort tid
  • använda äldre friska hanhundar i avel
  • som ägare av ett avelsdjur hålla sig väl informerad om vad som pågår avelsmässigt, dvs vad andra uppfödare planerar
  • tänka på rasens helhet vid import/export av avelsdjur

DNA tester för rasspecifika sjukdomar


Idag finn två DNA-tester för clumber spaniels. EIC - Exercise induced collapse och PDP1 Pyrovate dehydrogenase fosfatas. 

Väldigt få clumbers drabbas av någon av dessa sjukdomar i Sverige och därför finns inga krav på DNA-tester innan avel.  


Klubbens avelsansvarig tar gärna emot dina hundars eventuella resultat så att vi kan hålla koll på vart eventuella arvsanlagsbärare finns.

Innan du testar, ta kontakt med klubben så att du inte testar i onödan. Långt ifrån alla hundar behöver testas.


Uppge om du vill att uppgifterna hanteras anonymt eller om du kan tänka dig att vara öppen med dina resultat.


Om man vill göra ett DNA-test på sin hund, exempelvis innan avel, så gör man det lättast via Laboklin i Tyskland.

För att DNA testet ska vara giltigt här i Sverige ska provet ska tas av veterinär så att ID kontroll kan göras.

Provet tas enklast genom ett så kallat svabbprov då hunden topsas i munnen.

Använd gärna även SKKs DNA remiss, detta för att om vi i framtiden skulle vilja ha testresultaten registrerade i SKK så kan man även registrera äldre resultat.


Om du testar din hund så vill gärna vi gärna att du skickar in en kopia av resultatet till clumber spaniel klubben så att vi kan hjälpa till att hålla eventuella sjukdomar borta från vår ras.

Maila klubbens avelsansvarig på styrelse@clumber.net.


PDH hos Clumber spaniel

Sjukdomen drabbar clumbern genom en mutation på genen PDP-1 (PDP-1 Pyrovate dehydrogenase phosphates)

PDH upptäcktes hos clumber på 1980 talet i England. Där verkade det sedan som sjukdomen dog ut och ingen uppmärksammade PDH förrän runt 2005 och då i USA. Där fick man ett laboratorium att titta närmare på detta och ett gentest togs fram.


Sjukdomen som är enkelt recessiv gör att det endast är hundar som är så kallade affekterade, dvs har dubbeluppsättning av den muterade genen, blir sjuka, en anlagsbärare (carrier) kan aldrig bli sjuk. För att bli sjuk måste båda föräldrarna till den sjuka hunden vara anlagsbärare.


Några år efter att sjukdomen upptäcktes, testade man ett större antal hundar i USA . Ca 20% fann man då vara anlagsbärare. Enligt Roe Froman, CSCA,  testas fortfarande clumbers i USA och den senaste statistiken (maj 2020) visar att är 9,8% anlagsbärare (enligt Embark), inga affekterade.

2008 tog diskussionen fart i England och man började testa clumber i större skala även där.  Fram till januari 2020 har 231 clumber i England testats för PDP1. 2% är anlagsbärare, (carrier) vilka är mor och två döttrar och en nära släkting till dessa och 98% är fria (clear). Man har inte hittat någon sjuk, (affected).

I samband med att man började testa hundar i USA och England, testades även ett antal hundar i Sverige. Av alla hundar som testades hittades en (1) anlagsbärare, (carrier) och resten var fria (clear).

Det är extremt ovanligt att en hund blir vuxen om den är affecterad.

EIC- Exercise induced collapse

Exercise induced collapse (EIC) är en genetisk mutation hos främst retriever och spaniels och som gör att hunden kollapsar vid häftigare motion. 

Symptomen blir tydliga när den unga hunden sätts i hårdare träning. Bakbenen blir vingliga och hunden faller ihop. Vissa blir också desorigenterade.

Inget fall av EIC hos clumber spaniels finns i Sverige. 

Defekt gen måste nedärvas från båda föräldradjuren för att avkomman skall kunna få sjukdomen. 

En hund med detta anlag (carrier) måste paras med en hund som är fritestad. 

Para din tik med två hanar

Eftersom Clumber spaniel är en numerärt mycket liten ras, kan möjligheten till dubbelparning vara en bra lösning. 

Det är alltså tillåtet att para en tik med två olika hanar. 

Läs mer om hur det går till på SKK's hemsida

Importera en valp eller hundsperma från andra länder

Ett alternativ för att bredda avelsbasen är att låna hem en hanhund, köpa en valp från en kul utomlands eller att importera hundsperma från ett annat land. 

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om hur detta går till. Kontakta Jordbruksverkets Djurinförselenhet för att få mer information om hur du ska göra. Mejla till forflyttning.sparning@jordbruksverket.se